Stämmor

Rodstenen.se
2024-05-23

Informations-
skriften Välkommen
till
Rödstenen

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2024 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Samfällighetsstämma

Årsstämma, Årsmöte och Extrastämma

Stämman är högsta beslutande organ i samfälligheten.

Ordinarie årsstämma kallas även Årsmöte. Det är där verksamhet och avgifter beslutas.

Alla fastighetsägare i området måste enligt lag vara medlemmar i samfälligheten och betala av stämman beslutade avgifter. Årsstämman är ett bra tillfälle att påverka och ställa frågor.
Kan du inte gå på stämman, så kan du ändå påverka genom att ge fullmakt till någon granne, som du litar på, att rösta för din räkning. Se nedan.

Varje fastighet har en röst vid stämman.

Utöver ordinarie årsstämma kan även extrastämma inkallas vid behov. Styrelsen är skyldig att utlysa extra samfällighetsstämma inom en månad om minst en femtedel av medlemmarna begär det.
Styrelsen kan även på eget initiativ kalla till extra stämma.Se stadgarna.

Ordnarie årsstämma hålls före april månads utgång varje år.

Kallelse till ordinarie stämman delas ut 14 till 30 dagar före stämman.

Följande underlag delas ut till medlemmarna senast 7 dagar före stämman:

  • - verksamhetsberättelse,
  • - årsredovisning, - revisionsberättelse,
  • - förslag till drift och underhåll (ger utgiftsdelen av budgeten)
  • - förslag till inkomststat (ger inkomstdelen av budgeten), d v s vad du kommer att få betala.
  • - debiteringslängd (baseras på förteckningen över lagfarna ägare från lantmäteriet)
  • - valberedningens förslag till nya funktionärer, inkl nytillkommande styrelsemedlemmar
  • - plus annat som styrelsen tänker ta upp för beslut på stämman.

Kallelse till stämma och underlag till medlemmarna skall ske skriftligen.
Du hittar underlagen om du klickar här.

Motioner som ska tas upp på årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före stämman.

Fullmakt kan utfärdas vid förhinder att närvara.
Fullmakten kan t ex lyda "Fullmakt för xxxx att representera fastigheten yyyy på årsstämman".
Tänk på att fullmakten måste vara underskriven av utfärdaren. Fullmakten avlämnas vid stämman eller till säckgatsrepresentant.

Ett exempel på hur fullmakten kan se ut hittar du här.
Skriv ut och fyll i.

Alla stämmor protokollföres.

Du hittar protokollen här.