Stadgar

Rodstenen.se
2024-05-23

Informations-
skriften Välkommen
till
Rödstenen

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2024 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Stadgar för Kvarterssamfälligheten Rödstenen

(Gällande från 1977-04-21)

(Reviderad:1995-04-04)

§ 1

Kvartersamfällighetens firma skall vara RÖDSTENEN

§ 2

Kvartersamfälligheten skall ha sitt säte i Botkyrka kommun

§ 3

Kvartersamfällighetens syfte är att svara för drift och underhåll av den anläggning som inrättats enligt anläggningsbeslut den 28 maj 1973, som vunnit laga kraft.

För kvarterssamfälligheten skall förutom dessa stadgar gälla lagen om vissa gemen-samhetsanläggningar(1966. Nr 700 & 701,SFS1971:1050)

§ 4

Anläggningen är enligt anläggningsbeslutet gemensam för tomträtterna eller fastigheterna Hirden 1-39 (gamla fastighetsbeteckningar stadsägorna 55212, 55174-55211) inom stadsplaneområdet Norsborg VI, Botkyrka kommun. Tomträttshavarna eller fastighetsägarna för friköpt mark kallas härmed för medlemmar. Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av kvarterssamfällighetens angelägenheter utövas på kvarterssamfällighetsstämma.

Kvarterssamfällighetens stämma.

§ 5

Kvarterssamfällighetens högsta beslutande organ är kvarterssamfällighetsstämman, som kan vara ordinarie årsstämma eller extra stämma.

§ 6

Årsstämman hålles före april månads utgång, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till ordinarie stämma skall verkställas minst fjorton(14) dagar och högst trettio (30) före stämman.

Senast en (1) vecka före årsstämman skall styrelsen till medlemmarna utsända styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse, förslag till drift och underhåll, förslag till inkomststat samt debiteringslängd.

Styrelsen äger besluta om extra stämma. Om en femtedel(1/5) av kvartersamfällighetens medlemmar skriftligt påfordrar extra stämma, skall styrelsen utlysa sådan inom en (1) månad. Kallelsen med uppgift om de ärenden som skall behandlas skall utsändas senast åtta (8) dagar före stämman. Beslut må inte fattas i andra frågor än de som angivits i kallelsen.

Extra kvartersamfällighetsstämma må inte hållas inom trettio(30) dagar före eller efter årsstämma. Stadgeändring må inte beslutas mindre än nittio(90) dagar före eller efter en årsstämma.

Kallelse till stämma och andra meddelanden till medlemmarna skall ske genom brev, som tillställes dem per post eller genom bud.

§ 7

Vid ordinarie stämma skall följande dagordning tillämpas:

 • Val av ordförande för stämman.
 • Val av protokollförare
 • Val av två justeringsmän
 • Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 • Justering av röstlängd vid stämman
 • Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, och redovisningshandlingar för det förflutna redovisningsåret
 • Föredragning av revisionsberättelse
 • Fråga om fastställande av balansräkning
 • Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 • Styrelsens förslag till drift och underhåll
 • Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
 • Debiteringslängd
 • Val av två ledamöter och två suppleanter i styrelsen
 • Val av två revisorer eller två suppleanter
 • Val av valnämnd
 • Inkomna motioner
 • Övriga frågor

§ 8

Ärende, som tomträttshavare önskar skall upptagas på kvartersamfällighets-stämman, skall skriftligen vara styrelsens sekreterare tillhanda senast tio (10) dagar före stämman.

§ 9

Kvartersamfällighetens beslut vid kvartersamfällighetsstämma fattas genom enkel majoritet, såvida inte särskild fråga om annan majoritet erfordras enligt stadgarna.

Omröstning skall vara öppen, utom i personfrågor där sluten omröstning skall ske om någon så begär. Vid lika röstetal skall lottning ske i val och debiteringsfrågor. I övriga frågor äger ordföranden utslagsröst.

Då beslut i stadgefrågor kräver kvalificerad majoritet(§17) förstås härmed, att två tredjedelar(2/3) av de angivna rösterna är för förslaget.

Varje tomträttshavare, som erlagt till samfälligheten förfallna avgifter enligt debiteringslängden, äger en (1) röst. Tomträttshavare må genom fullmakt företräda tre(3) andra röstberättigade tomträttshavare. Skriftlig fullmakt, ställd till viss person, skall före omröstning överlämnas till ordföranden.

Styrelse

§ 10

Kvartersamfälligheten leds av en styrelse. Styrelsen skall bestå av fyra(4) ledamöter. Dessa väljs på årsstämman för en tid av två (2) år. En (1) personlig suppleant utses för varje ledamot. Posterna inom styrelsen fördelas enligt styrelsens eget beslut. Om möjligt väljes ledamöter och suppleanter, så att varje säckgata representeras av en (1)ordinarie ledamot och en (1)suppleant.

§ 11

Styrelsen är skyldig att i överensstämmelse med tomträttshavarnas beslut, i den mån dessa inte strider mot lag eller anläggningsbeslut, utöva de befogenheter som tillkommer kvarterssamfälligheten i förhållande till tomrättsinnehavarna samt ombesörja arbete, som fordras för samfälligheten. Vidare skall styrelsen tillse att de förmåner som kvartersamfälligheten har till uppgift att bereda tomträttshavarna kommer dessa tillgodo utan att någon tomrättsinnehavare missgynnas, uttaga tomträttshavarnas bidrag, låta för kvartersamfällighetens räkenskaper enligt vad som i allmänhet gäller om bokföring och i övrigt handha samfällighetens angelägenheter.

§ 12

Styrelsen är beslutsmässig om minst tre(3) ledamöter eller deras suppleanter deltar i sammanträdet. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 13

Styrelsen tillser att betryggande försäkring finns för kvartersamfällighetens egendom och kassaförvaltning. Kontanta tillgångar placeras i den mån de inte erfordras för omedelbart förestående utbetalningar på räntebärande konto i bank.

Ekonomisk förvaltning och revision

§ 14

Kalenderåret är räkenskapsår.

Styrelsen upprättar balansräkning och vinst- och förlusträkning och överlämnar dessa handlingar jämte protokoll och räkenskaper till revisorerna senast sex(6) veckor före ordinarie kvartersamfällighetsstämma.

Styrelsen framlägger vid årsstämman förslag till drift och underhåll, utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

§ 15

För granskning av kvartersamfällighetens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall tomträttshavarna på ordinarie stämma utse två(2) revisorer och två(2) suppleanter för samma tid som övriga styrelseledamöter.

Revisorerna skall senast tre(3) veckor före ordinarie stämma avlämna en revisionsberättelse till styrelsen.

Valbarhet

§ 16

Endast person som är bosatt, dock ej inneboende, på fastighet inom kvarterssamfälligheten kan väljas till befattning inom kvarterssamfälligheten.

Stadgeändring

§ 17

Förslag till stadgeändring skall i skriftlig form avlämnas till styrelsen före den första (1) december för att kunna behandlas närmast följande ordinarie stämma. I kallelsen till stämmosammanträde, vid vilket förslaget om stadgeändring skall upptagas, skall förslaget i dess helhet återgivas. För att vinna giltighet skall beslut om stadgeändring ske vid minst två(2) på varandra följande stämmor, i stadgeenlig ordning utlysta, varav minst en(1) skall vara en ordinarie stämma, och vid vilka minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna godkända rösterna biträder förslaget.