Samfälligheten

Rodstenen.se
2024-05-23

Informations-
skriften Välkommen
till
Rödstenen

Webmästare:
Owe & Christer

Copyright 2008 - 2024 Rödstenen All rights reserved

Web Design

Allmänt om Samfälligheten

Det nuvarande småhusområdet bebyggdes i början av 1970-talet och första inflyttning skedde i mars-april 1972. Det ligger i en mycket lummig och vacker omgivning, gränsande till en stor och ganska vildvuxen parkmark. Närheten till en lång strand utmed Mälaren gör sitt till för att området skall kunna klassas som utomordentligt naturskönt. Här finns spår efter människoboningar sedan minst 3000 år tillbaka.

Kvarterssamfälligheten Rödstenen omfattar 38 bostadsfastigheter med friliggande hus, plus en “kommunikationstomt”, som är en s k gemensamhetsanläggning.

Det här med kommunikationstomt var antagligen ett smart sätt för kommunen att slippa ansvaret för ett antal gator och ledningsvägar mellan fastigheterna. Framför allt ville man slippa kostnaderna för snöröjning, gatuunderhåll och gatubelysning, kan man väl gissa.

Från början såldes fastigheterna med tomträtt, men under årens lopp har många friköpt sina tomter från Stockholms Stad, som var den ursprungliga ägaren av marken. Åtskilliga av de som flyttade in från början bor fortfarande kvar. Men naturligtvis har det tillkommit många nya.

För att förvalta den gemensamma marken och anläggningarna bildades redan från början en s k Kvarterssamfällighet med alla fastighetsägarna som medlemmar. Detta var, och är fortfarande, ett lagligt krav som ställdes för att överhuvudtaget äga en fastighet här.

Välkommen till Rödstenen

Vår informationsskrift, avsedd som introduktion i samfälligheten heter "Välkommen till Rödstenen". Du når den genom att klicka på länken i vänstermarginalen. Den ger i kortfattad form en sammanställning över de riktlinjer - i vissa fall myndighetsföreskrifter - och trivselregler som har utkristalliserat sig under Rödstenens mer än 50-åriga historia. Den innehåller även en hel del annan intressant och nyttig information.

Vi hoppas att skriften skall bidra till ömsesidig hänsyn och respekt och därigenom underlätta samvaron mellan medlemmarna i vår samfällighetsförening.

Här kan du läsa om

Här finner du mera om

Här finner du diverse ritningar

  • Ledningsområden                      PDF       JPEG (komprimerad)
  • Vatten och fjärrvärme 1              PDF       JPEG (komprimerad)
  • Vatten och fjärrvärme 2              PDF       JPEG (komprimerad)

OBS att dessa är stora filer (c:a 4 MB) och ofta kräver att man laddar ner dem till sin egen dator, innan man kan visa dem. De är scannade i högupplösning och kräver att man zoomar in ordentligt för att se texten.

Gör så här för att ladda ner: Högerklicka på länken och Spara som...

Det kan även hända att en del ledningsförläggmningar har ändrats under tiden gång.

Ta i så fall kontakt med Botkyrka kommun, Vattenavd eller Södertörns Fjärrvärme